3️⃣Chức Năng

CHI TIẾT CHỨC NĂNG

XXX

1. NGƯỜI CHƠI

XXX
XXX

2. THẾ GIỚI

XXX
XXXX

3. DỊCH CHUYỂN

4. ESP

5. TRỢ NĂNG

6. PHÍM TẮT

7. CÀI ĐẶT

8. GỠ LỖI

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC